หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

จากที่เราได้เรียนรู้กันมาในก่อนหน้านี้แล้วว่า  อุบัติเหตุ  เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่นำพาไปสู่การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุก็ได้  ดังนั้น  ผู้เขียนจึงขออนุญาตอธิบายในความหมายของปัจจัยที่จะนำไปสู่เหตุการณ์  หรือ  Incident  ( ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :  http://addkusa.blogspot.com/2013/01/safety-driving-risk-management-incident.html  หรือ  http://addkusa.com/index.php/ข่าวสาร/สาระน่ารู้/26-Incident-Accident-Near-Miss.html )ทีนี้เราก็มาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่นำไปสู่  Incident 
ปัจจัยที่ 1  ก็คือ    คน    หรือ    Man    นั่นเองครับ  ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมที่สำคัญที่สุด
ปัจจัยที่ 2  ก็คือ    ยานพาหนะ    หรือ    Vehicle 
ปัจจัยที่ 3  ก็คือ    สภาพแวดล้อม    หรือ    Environment 

จากผลการวิจัย  ในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมทางถนนเป็นอย่างดี  พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน  เรียกว่าห่วงโซ่ของเหตุการณ์  หรือ  เหตุการณ์ (  Incident  )  โดย              
-  ปัจจัยที่เกิดจากคน ประมาณ 95 ครั้งในการชน 100 ครั้ง
-  ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมบนถนน ประมาณ 28 ครั้งในการชน 100 ครั้ง
-  ปัจจัยที่เกิดจากรถ ประมาณ 8 ครั้ง ในการชน 100 ครั้ง

จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่านอกจากคน (  Man  )  จะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว  ยังเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยต่างๆด้วย  ดังคำกล่าวที่ว่า    รถไม่ดีถนนไม่ดีป้องกันได้  แต่คนไม่ดีป้องกันยาก   

สำหรับประเทศไทยเองก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมา (27 ธันวาคม 2555-2 มกราคม 2556 )  พบว่า 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
เมาแล้วขับ                              ร้อยละ 32.42
ขับรถเร็ว                                ร้อยละ 25.94
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
รถจักรยานยนต์                     ร้อยละ 82.21 
พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่
ไม่สวมหมวกนิรภัย              ร้อยละ 28.13 
(ที่มาของข้อมูล : ศปภ.)
ในตอนต่อไปจะได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ  และแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น